absolubeaute  |  for Science & Beauty Professionals

Privacybeleid

Absolu Beauté hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Graag geven we u hierover duidelijkheid.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Absolu Beauté zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Absolu Beauté verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Absolu Beauté streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Absolu Beauté gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Absolu Beauté voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies van derden voor het analyseren van bezoekersgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Absolu Beauté afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Absolu Beauté en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.